2024-2029 m. vietos plėtros strategija

Informacija susijusi su Strategijos rengimu

2022-12-28 d. MVVG „Jurbarkas“ valdybos sprendimu Nr. V-1 nuspręsta rengti Jurbarko miesto vietos plėtros strategiją (toliau – VPS), kurios objektas – ekonominės ir socialinės miesto gyventojų gerovės kūrimas.

MVVG „Jurbarkas“ 2023-11-27 d. visuotiniame narių susirinkime patvirtino Jurbarko miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją, kurią galite peržiūrėti čia.

MVVG „Jurbarkas“ 2024-05-14 d. visuotiniame narių susirinkime pagal Vidaus reikalų ministerijos pastabas patikslino Jurbarko miesto 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją, kurią galite peržiūrėti čia.

VPS pristatymą galite peržiūrėti čia.


Vietos plėtros strategijos rengimas finansuojamas įgyvendinant projektą „MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0017, kuriam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – parengti MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją

VPS rengimo metu būtų įvertinta šiuo metu esama socialinė, ekonominė ir demografinė Jurbarko miesto būklė, identifikuoti  teigiami ir neigiami veiksniai ir jų tarpusavio sąsajos, atlikta teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizė, identifikuotos gyventojų problemos, poreikiai, pasiūlytos priemonės esamos situacijos gerinimui, problemų sprendimui, suplanuoti galimi finansavimo šaltiniai, lėšos, konkretūs veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, tikslinės grupės. Siekiant įtraukti vietos gyventojus į VPS rengimą, būtų atliekama gyventojų apklausa apie jų poreikius, nuomonę dėl pagrindinių vietos problemų ir galimų sprendimų, viso proceso metu vyktų konsultacijos su įvairiomis skirtingų gyventojų grupėmis ar juos vienijančiomis organizacijomis, taip pat verslo ir vietos valdžios atstovais. Vietos organizacijos būtų kviečiamos teikti projektinius pasiūlymus identifikuotoms vietos problemoms spręsti.

Projekto stebėsenos rodikliai: parengta 1 BIVP strategija; 15 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvavusių rengiant VPS.

Projekto paramos suma – 9999,15 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 8499,27 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 1499,88 Eur.

VPS turi būti parengta iki 2023-11-30 d.

Skip to content