Veikla

Strategija, įstatai, visuotinių narių susirinkimų ir valdybos sprendimai, įvairūs dokumentai

Miesto vietos veiklos grupė (toliau – MVVG) „Jurbarkas“ tai Jurbarko mieste veikianti organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus. MVVG „Jurbarkas“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (asociacija).

Pagrindinis MVVG „Jurbarkas“ veiklos tikslas – pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Jurbarko miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Jurbarko miesto teritorijoje. Tuo tikslu siekti asociacijos narių veiklos koordinavimo ir jos narių interesų atstovavimo ir tenkinti kitus viešuosius interesus. Siekiant efektyvaus vietos veiklos grupės tikslų įgyvendinimo įvardintose srityse bei Jurbarko miesto socialinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo kartu su Jurbarko miesto bendruomene parengta Jurbarko miesto vietos plėtros strategija.

MVVG „Jurbarkas“ įgyvendinami projektai:

Projektas „MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2024-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0017, kuriam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – parengti MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2024-2029 m. vietos plėtros strategiją. VPS rengimo metu būtų įvertinta šiuo metu esama socialinė, ekonominė ir demografinė Jurbarko miesto būklė, identifikuoti  teigiami ir neigiami veiksniai ir jų tarpusavio sąsajos, atlikta teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizė, identifikuotos gyventojų problemos, poreikiai, pasiūlytos priemonės esamos situacijos gerinimui, problemų sprendimui, suplanuoti galimi finansavimo šaltiniai, lėšos, konkretūs veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, tikslinės grupės. Siekiant įtraukti vietos gyventojus į VPS rengimą, būtų atliekama gyventojų apklausa apie jų poreikius, nuomonę dėl pagrindinių vietos problemų ir galimų sprendimų, viso proceso metu vyktų konsultacijos su įvairiomis skirtingų gyventojų grupėmis ar juos vienijančiomis organizacijomis, taip pat verslo ir vietos valdžios atstovais. Vietos organizacijos būtų kviečiamos teikti projektinius pasiūlymus identifikuotoms vietos problemoms spręsti. Projekto stebėsenos rodikliai: parengta 1 BIVP strategija; 15 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvavusių rengiant VPS. Projekto paramos suma – 9999,15 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 8499,27 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 1499,88 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023-05-02 d., pabaiga – 2023-11-30 d.


Projektas „Miesto vietos veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto Nr. Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-04-0013. Projekto tikslas – įgyvendinti Jurbarko miesto bendruomenės inicijuotą bei parengtą vietos plėtros strategiją, užtikrinti strategijos įgyvendinimo efektyvumą ir teigiamą jos poveikį Jurbarko miesto plėtrai. Projektu siekiama panaudoti gyvenamosios vietovės – Jurbarko miesto – bendruomenių verslo ir vietos valdžios ryšius, socialinės bendruomenių integracijos didinimui ir vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimui Jurbarko mieste. Siekiant tinkamai administruoti strategijos įgyvendinimą, projekto metus bus atliktos veiklos: parengtos vietos plėtros strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingos procedūros ir bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektų atrankos kriterijai; atliktas vietos plėtros projektų vertinimas ir atranka; stiprinami projekto tikslinės grupės dalyvių – vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų bei  miesto VVG „Jurbarkas“ darbuotojų ir valdymo organų narių gebėjimai reikalingi rengti ir administruoti jų įgyvendinamus projektus; vykdoma strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas; vykdomas vietos bendruomenės informavimas apie vietos plėtros strategijos įgyvendinimą. Įvykdžius numatytas veiklas bus parengtas vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas ir projektų vertinimo atrankos kriterijai, sudaryti siūlomų finansuoti projektų sąrašai, vykdoma strategijos veiklų ir vykdomų projektų stebėsena. Išvardintais veiksmais bus siekiama pagrindinio rezultato – sėkmingo 2016-2022 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-01-23 d., pabaiga – 2023-08-23 d. Projekto vertė – 104388,63 Eur, iš jų paramos suma – 87686,46 Eur (Europos Socialinio fondo lėšos – 80576,75 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 7109,71 Eur), bendrasis finansavimas – 16702,17 Eur (Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos).


Projektas „Jurbarko miesto gyventojų verslumo skatinimas ir pagalba jauno verslo subjektams“, projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0423. Projekto tikslas – paskatinti Jurbarko miesto gyventojus pradėti verslą ir suteikti pagalbą verslo klausimais jauno verslo subjektams (įskaitant bendradarbiavimą su Šakių miesto VVG). Projekto metu Jurbarko miesto gyventojai bus informuojami, konsultuojami, mokomi, siekiant paskatinti juos pradėti verslą, vykdomos verslumo stovyklos jaunimui iki 29 metų. Jurbarko miesto jauno verslo subjektams bus teikiama įvairi pagalba verslui aktualiais klausimais: mokymai, metodinė pagalba, dalyvavimas praktiniuose mokymuose mugėse ir pan. Jurbarko ir Šakių miestų jauno verslo subjektams vyks kontaktų mugės, kurių metu bus dalinamasi informacija, žiniomis, patirtimi, užmezgami kontaktai, kurie padėtų verslams įgyvendinti bendrus verslo projektus: būtų sukurtas ne tik miesto VVG bendradarbiavimo bet ir verslo bendradarbiavimo tinklas. Unikalių projekto veiklų dalyvių skaičius – 80. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-11-24 d., pabaiga – 2022-11-24 d. Projekto vertė – 37491,42 Eur, iš jų paramos suma – 31492,79 Eur (Europos Socialinio fondo lėšos – 28939,32 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 2553,47 Eur), bendrasis finansavimas – 5998,63 Eur (Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos).


Dokumentai

Skip to content