Vietos plėtros strategijos pristatymas 2023-11-27 d.

MVVG „Jurbarkas“, atsižvelgdama į Tauragės regiono 2022-2030 metų plėtros planą, Jurbarko rajono savivaldybės 2016-2026 metų strateginį plėtros planą, oficialius statistikos duomenis, Jurbarko miesto gyventojų apklausos rezultatus, susitikimų su socialiniais partneriais (Jurbarko miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo įmonių, savivaldybės ir jos įstaigų bei kitų institucijų atstovais) išsakytas įžvalgas ir po jų inicijuotas vietos plėtros projektų idėjas, parengė Jurbarko miesto 2024 – 2029 metų vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) projektą, kurį galima rasti internete adresu https://vvgjurbarkas.lt/2023-2029/. Iki 2023-11-24 d galima teikti pastabas bei pasiūlymus dėl strategijos elektroniniu paštu miestovvgjurbarkas@gmail.com.

Jurbarko miesto gyventojus, nevyriausybinių ir biudžetinių organizacijų, verslo atstovus kviečiame į strategijos pristatymą, kuris įvyks 2023-11-27 d. (pirmadienį) 17 val. Jurbarko miesto seniūnijos salėje adresu Kauno g. 25, Jurbarkas.

Trumpai apie VPS:

MVVG „Jurbarkas“ parengtos Jurbarko miesto VPS  tikslas, uždaviniai ir veiksmai suformuoti pagal 2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 4.7 uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“ bei 4.9 uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas“.

VPS tikslas – Gerinti gyvenimo kokybę Jurbarko miesto gyventojams.

Šiam tikslui pasiekti išskirti 2 uždaviniai, kurių kiekvienas turi po 2 veiksmus:

1.1. Uždavinys. Padidinti socialinių ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų įvairovę ir prieinamumą

1.1.1. Veiksmas.  Nepalankioje padėtyje esantiems gyventojams socialinių ir kitų reikalingų paslaugų teikimas;

1.1.2. Veiksmas. Socialinio verslo kūrimas ir plėtra.

1.2. Uždavinys. Motyvuoti gyventojus integruotis į darbo rinką ir kurti bei plėtoti verslą

1.2.1. Veiksmas. Gyventojams reikalingų įgūdžių ir kompetencijų stiprinimas, siekiant jų integracijos į darbo rinką;

1.2.2. Veiksmas. Konsultacijos ir mokymai, norintiems pradėti verslą ir jauno verslo subjektams.

Iš viso VPS numatyta 1 179 075,00 Eur suma, iš jų Europos socialinio fondo lėšos – 662 808,75 Eur, Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 275 973,75 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 165 667,50 Eur ir Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 74 625,00 Eur. Vietos projektams finansuoti numatyta suma – 995 000 Eur.

VPS įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024 m. iki 2029 m. rugsėjo 1 d.

Skip to content