Pasirašyta sutartis su CPVA dėl vietos plėtros strategijos rengimo finansavimo

Vietos plėtros strategijos rengimas finansuojamas įgyvendinant projektą „MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2023-2029 m. vietos plėtros strategijos parengimas“, Nr. 11-001-T-0017, kuriam pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ skirta 2021‒2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto tikslas – parengti MVVG „Jurbarkas“ teritorijos 2023-2029 m. vietos plėtros strategiją (toliau – VPS).

VPS rengimo metu būtų įvertinta šiuo metu esama socialinė, ekonominė ir demografinė Jurbarko miesto būklė, identifikuoti  teigiami ir neigiami veiksniai ir jų tarpusavio sąsajos, atlikta teritorijos vystymosi poreikių ir galimybių analizė, identifikuotos gyventojų problemos, poreikiai, pasiūlytos priemonės esamos situacijos gerinimui, problemų sprendimui, suplanuoti galimi finansavimo šaltiniai, lėšos, konkretūs veiksmai, jų įgyvendinimo terminai, tikslinės grupės. Siekiant įtraukti vietos gyventojus į VPS rengimą, būtų atliekama gyventojų apklausa apie jų poreikius, nuomonę dėl pagrindinių vietos problemų ir galimų sprendimų, viso proceso metu vyktų konsultacijos su įvairiomis skirtingų gyventojų grupėmis ar juos vienijančiomis organizacijomis, taip pat verslo ir vietos valdžios atstovais. Vietos organizacijos būtų kviečiamos teikti projektinius pasiūlymus identifikuotoms vietos problemoms spręsti.

Projekto stebėsenos rodikliai: parengta 1 BIVP strategija; 15 pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų, dalyvaus rengiant VPS.

Projekto paramos suma – 9999,15 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 8499,27 Eur ir valstybės biudžeto lėšos – 1499,88 Eur.

VPS turi būti parengta iki 2023-10-01 d.

Visą informaciją, susijusią su strategijos rengimu, galima rasti https://vvgjurbarkas.lt/2023-2029/

Skip to content